การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 2/2566 (อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม, อ.ซัลมา รัตนเยี่ยม, อ.ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ นำเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน