สารพิษในสิ่งแวดล้อม  กลไกลความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของสารพิษแต่ละระบบของร่างกาย  การตรวจวิเคราะห์  การประเมินผล  และการควบคุมความเป็นพิษของสาร  โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมและการควบคุม