การผลิตสัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของภาคใต้ และสัตว์ในท้องถิ่น เช่น ไก่พื้นเมือง และโคชน เป็นต้น โดยมีการศึกษาถึงกายวิภาคและสรีระวิทยา พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ การคัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร การจัดการฟาร์ม การจัดการโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง โรคและการสุขาภิบาล การตลาดและระบบธุรกิจ ปัญหาและการพัฒนาการเลี้ยง