เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การเล่าเรื่องด้วยภาพในงานสื่อสารเพื่อการ ท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ การจัดแสง และการนำเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว