ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล และการสร้างการเรียนรู้ในระดับสากลนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณาการเพื่อการออกแบบกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยรวมทั้งแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ และบริบทของวัฒนธรรม