ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ