แนวคิดและหลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสมการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดและกลยุทธ์การใช้ สื่อ เพื่อการสร้างแบรน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน