ความหมายและประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน วงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน หลักการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ภารกิจในการจัดการภาวะฉุกเฉิน สมรรถนะหลักในการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติการป้องกัน การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อมการรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูบูรณะ และการพัฒนา กรณีศึกษาภัยพิบัติ การฝึกจำลองสถานการณ์