การตลาดและธุรกิจปศุสัตว์ 2/2565 (อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ)
สาขาสัตวศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด การบริหารการตลาด ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศไทย การวางแผนและการจัดการองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุนและระบบบัญชี อุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ ระบบการตลาดและการแข่งขันในตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าของสินค้าปศุสัตว์ แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์