คำอธิบายรายวิชา
   ความมุ่งหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดกิจกรรมนันทนาการ หลักและวิธีการจัดนันทนาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน และฝึกควบคุมพฤติกรรมของผู้เล่นให้อยู่ในกรอบที่กำหนด โดยใช้พื้นฐานทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนันทนาการ โดยเฉพาะทักษะในการนำเกมส์หรือการเล่นเพื่อความสนุกสนาน ประเภทของนันทนาการ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทของกิจกรรมนันทนาการในแหล่งท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้อง บทบาท ความสำคัญของธุรกิจนันทนาการกับธุรกิจการท่องเที่ยว. 2. ศึกษา กิจกรรมทางนันทนาการ ด้านการท่องเที่ยวที่ประสบผลสำเร็จ แหล่งนันทนาการที่มีลักษณะเฉพาะ การบริหารจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะที่มาเยี่ยมชม การประยุกต์สินค้า งานบริการเพื่อให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ประสบผลสำเร็จ ให้ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จ