คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเภทของอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ ส่วนประกอบ และวิธีการประกอบอาหาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดทำตำรับมาตรฐานและ การจัดสำรับ ปฏิบัติการอาหารท้องถิ่น