วิเคราะห์  ออกแบบ แสดงวิธีการคำนวณตามลำดับขั้นการดำเนินการของตัวเลข  สัดส่วน  ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหา  การให้เหตุผล  การให้เงื่อนไขทางภาษา  เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  วิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา  การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม  วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลได้