ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับการจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับการเลือกพื้นที่ปลูก การขยายพันธุ์  การปลูกการป้องกันจำกัดศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตลาดและการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าไม้ดอก
ไม้ประดับ