การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 1/2564 (อ.เกตวรรณ บุญเทพ)
สาขาสัตวศาสตร์

สมบัติทางเคมี-กายภาพของเนื้อสัตว์ การฆ่า และการตัดแต่ง  การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การเสื่อมคุณภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก