คณิตศาสตร์และสถิติวิจัยทางสัตว์ 1/2566 (ผศ.ดร. วรพจน์ แซ่หลี และ ผศ. จารุณี หนูละออง)
สาขาสัตวศาสตร์

ฟังก์ชัน และกราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างค่าเฉลี่ยและการแปรผัน การนำเสนอข้อมูล การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในสัตว์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ประเภทของแผนการทดลอง สถิติและการวางแผนการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสัตวศาสตร์