ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ประเภท และลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ บทบาทของผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกรองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การสื่อสารกับผู้ปกครอง องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ฝึกปฏิบัติการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ