ความสำคัญ โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแบ่งสายงานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร องค์ประกอบแห่งความสำเร็จของการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างความประทับใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการ มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม