ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์  การปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระการเรียนรู้จำนวนและพีชคณิต  การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะเป็น ระดับช่วงชั้นที่ 1 ถึง ช่วงชั้นที่ 4