พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์ 1/2566 (ผศ.จารุณี หนูละออง)
สาขาสัตวศาสตร์

ความสำคัญของพฤติกรรมสัตว์ สรีระวิทยาการเกิดพฤติกรรม การควบคุมพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง หลักสวัสดิภาพสัตว์ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ในประเทศไทย

The importance of animal behavior, Physiology and mechanism of animal behavior, control of animal behavior, animal welfare, act about animal utilization in Thailand