ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการประกอบการ การแสวงหาโอกาสและประเมินสถานการณ์อุปสรรคทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่ การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ความสำคัญของแผนธุรกิจ การสร้างสรรค์แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบ ที่สำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน