Topic outline

 • วิชาการเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์

  วิชา การเลี้ยงไก่เบตงเชิงพาณิชย์

  อาจารย์ผู้สอน : เกตวรรณ บุญเทพ

  โทรศัพท์ : 098-0148731

  line ID : kb3001

  QR กลุ่มเรียน


 • หน่วยเรียนที่ 1 ความเป็นมาและลักษณะทางเศรษฐกิจของไก่เบตง

  - ความเป็นมาและความสำคัญไก่เบตง 

  - ลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจ 

  - อัตลักษณ์ไก่เบตงที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ


 • หน่วยเรียนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการเลี้ยงไก่เบตง

  - ปัจจัยหลักที่ส่งผลทางการผลิต 

  - การเลี้ยงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  - การสุขาภิบาลและป้องกันโรค 

  - การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี 

  - การจัดหาตลาดจำหน่ายที่แน่นอน


  • File icon
  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม


 • หน่วยเรียนที่ 3 การคัดเลือกและผสมพันธุ์ไก่เบตง

  - วิธีการคัดเลือกไก่เบตง

  - ระบบการผสมพันธุ์ไก่เบตง

  - วิธีการฟักไข่

   - ปัจจัยสำคัญในการฟักไข่

  - การเจริญของคัพภะของไข่


  • File icon
  • VDO เพิ่มเติม


 • หน่วยเรียนที่ 4 อาหารและการให้อาหารไก่เบตง

  - ประเภทของโภชนะ

  - รูปแบบของอาหารไก่เบตง

  - วัตถุดิบอาหารสัตว์ 


 • หน่วยเรียนที่ 5 การจัดการระยะเจริญเติบโตและไก่พ่อแม่พันธุ์

  - การให้น้ำและอาหาร 
  - การประกอบสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน 
  - การคัดแยกเพศ 
  - วิธีการผสมพันธุ์ไก่เบตง 

  บทปฏิการที่ 3 การคัดแยกเพศผู้-เพศเมีย 
  - ฝึกดูลักษณะและคัดเลือกเพศ 
  - ฝึกการคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ไก่เบตง 
  - ฝึกการตัดปากไก่เบตงเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าว

 • หน่วยเรียนที่ 6 โรคและการป้องกันสำหรับไก่เบตง

  - โปรแกรมการทำวัคซีนสำหรับไก่เบตง 
  - การถ่ายพยาธิ 
  - โรคที่สำคัญในไก่เบตง 
  - สาเหตุการเกิดโรค 
  - การป้องกัน และการรักษา 

  บทปฏิบัตการที่ 4 การวินิจฉัยและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก 
  - ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีน 
  - การสังเกตุและวินิจฉัยโรค 
  - ยา และการใช้ยาในสัตว์ปีก

  • File icon
  • มอบหมายการบ้าน ให้นักศึกษานำเสนอโรคในสัตว์ปีก


 • หน่วยเรียนที่ 7 การฟักและการจัดการโรงฟัก

  - การฟักไข่ตามธรรมชาติ 
  - การเจริญเติบโตของตัวอ่อน 
  - การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก 
  - ตลาดและการจำหน่ายลูกไก่

 • หน่วยเรียนที่ 8 การฆ่าและการชำแหละซากไก่เบตง

  - การฆ่าชำแหละ 

  - การเชือดและเอาเลือดออก 

  - การลวกและถอนขน 

  - การล้างและล้วงซาก 

  - การตัดแต่งซาก


  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม


  • File icon
 • หน่วยเรียนที่ 9 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไก่เบตง

  - การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ 

  - การแปรรูป 

  - การทำผลิตภัณฑ์


 • หน่วยเรียนที่ 10 การตลาดไก่เบตง

  - การจัดการการตลาดและการทำบันทึกข้อมูล 

  - ช่องทางการจำหน่าย 

  - การขายและการส่งเสริมการขาย