Topic outline

 • วิชาการฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

  วิชา การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก

  อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ

  โทรศัพท์ : 098-0148731

  ID line : kb3001

 • บทที่ 1 กายวิภาคสรีระวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศผู้

  • กายวิภาคสรีระวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศผู้
  • กายวิภาคสรีระวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศเมีย
  • การสร้างไข่แดง
  • การตกไข่
  • ท่อนำไข่

 • บทที่ 2 กายวิภาคสรีระวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศเมีย

  • ระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศเมีย
  • กายวิภาคของระบบสืบพันธุ์สัตว์ปีกเพศเมีย
  • สรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ของไก่เพศเมีย

  • File icon
  • มอบหมายการบ้านศึกษาการยวิภาคสัตว์ปีกเพศเมีย


 • บทที่ 3 การผสมพันธุ์สัตว์ปีก

  • วิธีการคัดเลือกสัตว์ปีก
  • วิธีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก
  • ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ปีก


  • File icon
  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม


 • บทที่ 4 การคัดเลือกและเก็บรักษาไข่ฟัก

  • โรงฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
  • การรมก๊าซในตู้ฟักไข่
  • การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับไข่ฟักและลูกไก่ที่ฟักออก


  • File icon
  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม
 • บทที่ 5 ความสำคัญของการฟักไข่ วิธีการฟักไข่ตามธรรมชาติ

  • ความสำคัญของการฟักไข่
  • การฟักไข่ตามธรรมชาติ

 • บทที่ 6 การฟักไข่โดยใช้ตู้ฟักไข่

  • ขนาดและที่ตั้ง
  • การดำเนินงานภายในโรงฟักไข่
  • การฆ่าเชื้อบนฟองไข่
  • การคัดเกรดไข่ฟัก
  • การเก็บรักษาไข่ฟัก
  • การบรรจุไข่ฟักลงถาด
  • การนำไข่เข้าฟัก
  • การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับไข่ฟักและลูกไก่ที่ฟักออก


 • บทที่ 7 การเจริญของตัวอ่อนในฟองไข่

  • การเจริญของตัวอ่อนภายในตัวแม่ไก่
  • การเจริญของตัวอ่อนหลังจากวางไข่
  • การพัฒนาการตัวอ่อนของไก่ (Development of the chicken embryo)


 • บทที่ 8 แผนผังและโครงสร้างของโรงฟักไข่

 • บทที่ 9 การจัดการโรงฟักไข่

 • บทที่ 10 การสุขาภิบาลโรงฟักไข่