โครงสร้างหัวข้อ

 • วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

  วิชาโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป

  อาจารย์ผู้สอน : เกตวรรณ บุญเทพ

  โทรศัพท์ : 098-0148731

  line ID : kb3001

 • บทที่ 1 ประเภทของโรคสัตว์และการสุขาภิบาลสัตว์

  1.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์
  1.2 ความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลสัตว์

  บทปฏิบัติการที่ 1
  - ฝึกทักษะในการบังคับสัตว์เพื่อปฏิบัติต่อสัตว์

 • บทที่ 2 หลักการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์และการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น

  2.1 การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ 
  2.2 การรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น 
  2.3 ทักษะในการตรวจสุขภาพสัตว์เบื้องต้น • บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันโรค และการควบคุมและป้องกันโรค

  3.1 ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรค 

  3.2 การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ 

  3.3 สารฆ่าเชื้อโรค ชนิดและวิธีการใช้สารฆ่าเชื้อโรคภายในฟาร์ม

  3.4 ทักษะในการให้วัคซีนในสัตว์ 

  3.5 ทักษะในการใช้สารฆ่าเชื้อโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์


  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม


 • บทที่ 4 โรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์และกฎกระทรวง

  4.1 โรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

  4.2 โรคสัตว์ในกฎกระทรวง

  บทปฏิบัติการ
  - ฝึกปฏิบัติทักษะในการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจ  • VDO เรียนรู้เพิ่มเติม


 • บทที่ 5 โรคสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศไทย

  5.1 โรคสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในโค – กระบือ 
  5.2 โรคสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในแพะ-แกะ
  5.3 โรคสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในสัตว์ปีก • บทที่ 6 พยาธิที่สำคัญในปศุสัตว์

  6.1 ความรู้ทั่วไปเรื่องพยาธิ 

  6.2 พยาธิภายในที่สำคัญของสัตว์เศรษฐกิจ 

  6.3 ปาราสิตภายนอกของสัตว์แต่ละชนิด

  6.4 ทักษะในการใช้ยาถ่ายพยาธิภายในปศุสัตว์ 

  6.5 ทักษะในการกำจัดปาราสิตภายนอกในปศุสัตว์


 • บทที่ 7 การให้วัคซีนและยาในสัตว์

  7.1 วิธีการให้วัคซีน 

  7.2 การให้ยาโดยหวังผลให้ออกฤทธิ์ทั้งระบบ

  7.3 การให้ยาโดยหวังผลให้ออกฤทธิ์เฉพาะที่ 

  7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกวิธีการให้ยา

  บทปฏิบัติการ

  - ฝึกทักษะการปฏิบัติให้วัคซีนและยาในสัตว์

  • มอบหมายการบ้าน การฉีดยาสัตว์


 • บทปฏิบัติการที่ 1

  - ลงพื้นที่ออกค่ายสัตวศาสตร์อาสา

 • บทปฏิบัติการที่ 2

  - ฝึกการวินิจฉัย ฉีดวัคซีน และยารักษาโรคในพื้นที่