คำชี้แจง : การเข้าสู่ระบบ

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ด้วยบัญชีผู้ใช้ระบบ YRU Passport


ติดต่อสอบถามการใช้งานระบบได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-299636 ต่อ 23200

สำหรับบุคคลทั่วไป (Guest)

บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น