การจัดการเรียนการสอน

User interests

  • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
    ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง