ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
การใช้อีเลิร์นนิ่งระบบใหม่ของมหาวิทยาลัย
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Friday, 14 March 2014, 10:32 AM
 

       ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที (http://elearning.yru.ac.th) งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดให้บริการระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งระบบใหม่ ชื่อ http://elearning.yru.ac.th/elearning ด้วยเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง  เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายร้อยละ 50 ของคณาจารย์ทั้งหมด (ประมาณ 150 คน) ต้องมีรายวิชาในระบบอีเลิร์นนิ่ง  โดยศูนย์อีเลิร์นนิ่งจะจัดอบรมและให้บริการแบบครบวงจร โดยเปิดศูนย์บริการขึ้นที่ชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ โทรภายใน 23200 หรือ 23203

(แก้ไขโดย ธนภัทร นาคิน (Admin) - Friday, 10 January 2014, 10:13AM)