ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ (Admin)
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการใช้ YRU e-Learning ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
by ผู้ดูแลระบบ (Admin) - Tuesday, 13 December 2016, 3:25 PM
 

          ด้วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย 

          ทั้งนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning) เป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาและการสอนควบคู่กับการเรียนการสอนปกติ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น ดังนี้ ๑) การใช้งานในระบบอย่างต่อเนื่อง ๒) การพัฒนาบทเรียนอย่างต่อเนื่อง ๓) กิจกรรมมอบหมายงาน/การบ้าน และคะแนนของนักศึกษา ๔) ความสนใจในการพัฒนาบทเรียน/สร้างรายวิชา และจะมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับคัดเลือกในวันประชุมบุคลากรภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีรายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้

๑.  รศ.ทวีศักดิ์              ทิพย์รอด                  คณะครุศาสตร์

๒. อาจารย์ปราณี         หลำเบ็ญสะ               คณะครุศาสตร์

๓.  อาจารย์รอมยี          มอหิ                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๔. อาจารย์มะซัมดี        สะอะ                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๕.  อาจารย์ธีรยุทธ         มูเล็ง                      คณะวิทยาการจัดการ

๖.  อาจารย์อาซูวัน        ตาเยะ                     คณะวิทยาการจัดการ

๗.  อาจารย์วัลย์ลดา       พรหมเวียง                คณะวิทยาการจัดการ

๘.  อาจารย์อนุพล         พุฒสกุล                   คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

๙.  อาจารย์อิสมาแอ       ล่าเตะเกะ                 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

๑๐. อาจารย์อิมรอน        แวมง                      คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร