ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง 1 รายวิชา ภาระงาน 3 หน่วยชั่่วโมง
by ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin - Monday, 29 September 2014, 8:48 AM
 

เรียน คณาจารย์ผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่งทุกท่าน

    อาจารย์ที่พัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง สามารถนำไปคิดภาระงานได้วิชาละ 3 หน่วยชั่วโมง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งวิชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ในหน้า 5 ข้อ  6 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน ข้อ 6.2 e-Learning ประกอบการเรียนการสอน 1 รายวิชา ให้คิดเป็นภาระงาน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

    ดังนั้น คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ในปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) ที่ผ่านมา หากมีการพัฒนาการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งอย่างต่อเนื่องและได้เริ่มจัดการเรียนการสอนจริงในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แล้ว สามารถขอใบรับรองการจัดการเรียนการสอนและภาระงานได้ที่ "ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT"  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 

[ดาวน์โหลดประกาศเรื่องภาระงานทางวิชาการ...]

(แก้ไขโดย ธนภัทร นาคิน (ผู้ดูแลระบบ) - Saturday, 27 September 2014, 10:45AM)