ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
รายงานผลการติดตามการพัฒนาบทเรียนและการนำไปใช้ของผู้ที่เข้าอบรมฯ ปีงบฯ 2557
by ธนภัทร นาคิน - Thursday, 27 November 2014, 9:21 AM
 

รายงานผลการติดตามการพัฒนาบทเรียนและการนำไปใช้ของผู้ที่เข้าอบรม โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการเรียนรู้ eLearning YRU LMS ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งทำการติดตามเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 (เอกสารดังไฟล์แนบมานี้) ทั้งนี้ ท่านสามารถแก้ไขและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 ต่อไป

 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ตอบ: รายงานผลการติดตามการพัฒนาบทเรียนและการนำไปใช้ของผู้ที่เข้าอบรมฯ ปีงบฯ 2557
by ธนภัทร นาคิน - Monday, 1 December 2014, 10:56 AM
 

รายวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าว โดย..อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน ทำการเพิ่มไฟล์สื่อการสอนแล้ว