ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin
หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ปีการศึกษา 2557
by ดร.ศิริชัย นามบุรี Admin - Sunday, 19 October 2014, 2:52 PM
 

เรียน คณาจารย์ทุกท่าน

    ในปีการศึกษา 2557 นี้ ศูนย์อีเลิร์นนิ่งฯ (http://elearning.yru.ac.th) ซึ่งรับผิดชอบโดยงานเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดให้มี โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในระบบ YRU e-Learning และการใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดการเรียนรู้) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระบบ YRU e-Learning (สำหรับผู้สอนกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิมที่ต้องการทบทวนความรู้และทักษะการสร้างรายวิชาและกิจกรรมการเรียนรู้)

2. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้และการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในระบบ YRU e-Learning (สำหรับกลุ่มผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งมาแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคเรียน)

3. กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการใช้สื่อสังคมออนไลน์จัดการเรียนรู้ร่วมกับ YRU e-Learning (สำหรับกลุ่มครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งมาแล้ว)

4. กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ YRU e-Learning หรือไอซีทีจัดการเรียนรู้ (สำหรับผู้สอนที่จัดการเรียนรู้ในระบบอีเลิร์นนิ่งและเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมให้นำผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนโดยใช้ ICT)

นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตร Google App for Education สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ผู้สนใจโปรดติดตามประกาศรับสมัคร หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ชั้น 3  หมายเลขโทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 23200 , 23203  คุณธนภัทร นาคิน และคุณรัตนาภรณ์ ศรีหาพล

(แก้ไขโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี ผู้สอน - Thursday, 16 October 2014, 8:42PM)