ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 10)
by ธนภัทร นาคิน - Wednesday, 1 April 2015, 2:40 PM
 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาและประชุมระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง (National e-Learning Seminar and Workshop ครั้งที่ 10) ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมกับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (Innovation in Digital Learning) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ กรณีศึกษา การเรียนการสอนโดยอาศัย ICT ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทักษะด้าน ICT ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้สอน และ นักการศึกษา เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาฯดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/elearningday2015 ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 (รับจำนวนจำกัด 250 คน)