ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ม.ราชภัฏสวนดุสิต จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน e-Learning เรื่อง “A day of future with e-Learning”
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 7 March 2014, 8:43 AM
 

     ศูนย์ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้าน e-Learning เรื่อง “A day of future with e-Learning”   ในวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปิ่นน้อย ชั้น ๔  อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
       โดยท่านสามารถส่งใบตอบรับ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ได้ที่อีเมล elearning@dusit.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗