ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
การประเมินผลการสร้างรายวิชาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ YRU e-Learning
by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 20 February 2014, 9:03 AM
 

ด้วยศูนย์อีเลิร์นนิ่งและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยไอซีที  จะประเมินผลการสร้างรายวิชาในระบบ YRU e-Learning ของบทเรียนถัดไปนอกเหนือจากในวันที่อบรม  โดยกำหนดวันประเมินผลวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบันทึกข้อตกลงที่ท่านได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย จะดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการศูนย์อีเลิร์นนิ่ง จึงขอให้ท่านได้ปรับปรุงรายวิชาให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินดังไฟล์ที่แนบ