ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
อบรม eLearning YRU LMS รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 2557
by ธนภัทร นาคิน - Monday, 12 May 2014, 1:49 PM
 

อาจารย์ที่มีรายชื่อเข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS รุ่นที่ 2  วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยาบริการ (ดูกำหนดการอบรม ที่ไฟล์แนบ)
ข้อตกลง
ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมเอกสาร สื่อหรือไฟล์ที่จะต้องใช้ในวันอบรม ดังนี้
1. มคอ. 3 เป็นไฟล์ Word หรือ PDF
2. เนื้อหาบทเรียนเป็นไฟล์ Word หรือ Powerpoint อย่างน้อย 1 บทเรียน 
3. คำสั่งสำหรับมอบหมายงาน หรือการบ้าน
4. ข้อสอบประเภทตัวเลือก อย่างน้อย 5 ข้อ 
5. ข้อสอบประเภทถูกผิด อย่างน้อย 5 ข้อ
6. จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น Link VDO ใน youtube 

** ขอเปลี่ยนห้องอบรมจากห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการฯ เป็น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20-405 อาคาร 20 **

 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ตอบ: อบรม eLearning YRU LMS รุ่นที่ 2 วันที่ 15 พ.ค. 2557
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 25 April 2014, 2:45 PM