ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
อบรมการใช้งาน YRU e-Learning คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ
by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Thursday, 5 June 2014, 11:40 AM
 

ขอเชิญอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีรายชื่อเข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS โดยจัดอบรมวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ 408 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 20 เวลา 08.30-16.30 น.
ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมเอกสาร สื่อหรือไฟล์ที่จะต้องใช้ในวันอบรม ดังนี้
1. ไฟล์เอกสาร มคอ. 3 หรือคำอธิบายรายวิชา
2. เนื้อหาบทเรียนเป็นไฟล์ Word หรือ PowerPoint
3. กิจกรรมมอบหมายงาน หรือการบ้าน
4. แบบทดสอบประเภทตัวเลือกหรือประเภทถูกผิด
5. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น Link VDO ใน YouTube

และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล (โน๊ตบุค) มาด้วย

(แก้ไขโดย ธนภัทร นาคิน (Admin) - Thursday, 5 June 2014, 11:04AM)