ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะครุศาสตร์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557
by ธนภัทร นาคิน - Friday, 4 July 2014, 8:57 AM
 

ขอเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วม การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS รุ่นที่ 3 โดยจัดอบรมวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ 408 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 20 เวลา 09.00-16.30 น.
ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมเอกสาร สื่อหรือไฟล์ที่จะต้องใช้ในวันอบรม ดังนี้
1. ไฟล์เอกสาร มคอ. 3 หรือคำอธิบายรายวิชา
2. เนื้อหาบทเรียนเป็นไฟล์ Word หรือ PowerPoint 
3. กิจกรรมมอบหมายงาน หรือการบ้าน
4. แบบทดสอบประเภทตัวเลือกหรือประเภทถูกผิด
5. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น Link VDO ใน YouTube

และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล (โน๊ตบุค) มาด้วย 

(แก้ไขโดย รัตนาภรณ์ ศรีหาพล (ผู้ดูแลระบบ) - Friday, 4 July 2014, 8:43AM)