ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of รัตนาภรณ์ ศรีหาพล
อบรมการผลิตบทเรียน YRU e-Learning ให้แก่อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557
by รัตนาภรณ์ ศรีหาพล - Friday, 4 July 2014, 9:11 AM
 

ขอเชิญอาจารย์ Mentor และ อาจารย์ในกำกับ (Mentee) คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระบบอีเลิร์นนิ่ง ด้วยระบบจัดการการเรียนรู้ eLearning YRU LMS  ในวันจันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ ประชุมสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 6 เวลา 09.00-16.30 น.
ให้ผู้เข้าอบรมเตรียมเอกสาร สื่อหรือไฟล์ที่จะต้องใช้ในวันอบรม ดังนี้
1. ไฟล์เอกสาร มคอ. 3 หรือคำอธิบายรายวิชา
2. เนื้อหาบทเรียนเป็นไฟล์ Word หรือ PowerPoint 
3. กิจกรรมมอบหมายงาน หรือการบ้าน
4. แบบทดสอบประเภทตัวเลือกหรือประเภทถูกผิด
5. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เช่น Link VDO ใน YouTube

และให้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์พกพาส่วนบุคคล (โน๊ตบุค) มาด้วย