ข่าวและประกาศ

 
 
Picture of ธนภัทร นาคิน
ขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning สำหรับอาจารย์
by ธนภัทร นาคิน - Thursday, 8 September 2016, 1:50 PM
 

      ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เรื่อง ภาระงานทางวิชาการของข้าราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้อที่ 7 (6) (6.2) e-Learning ประกอบการสอน 1 รายวิชา ให้คิดเป็นภาระงาน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

      ดังนั้น อาจารย์ที่ใช้ระบบ YRU e-Learning ประกอบการสอนสามารถขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning 1 รายวิชา ให้คิดเป็นภาระงาน 3 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning และขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบกลไก ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

      1. แบบขอรับการประเมินภาระงานบทเรียน YRU e-Learning
      2. ระบบและกลไกการรายงานภาระงานระบบอีเลิร์นนิ่ง (ํYRU e-Learning)