ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยใช้ดนตรี เพลง และกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้เครื่องดนตรีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 1 อย่าง ทดลองการใช้เครื่องดนตรี เพลง เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย