สารอาหาร 6 ชนดิ และความสาํ คัญต่อร่างกาย คุณค่าทางโภชนาการ ความสาํ คัญต่อสขุ ภาพและความงาม
แหลง่ ทีมาของสารอาหารนอกเหนอื จากสารอาหารพื้นฐาน ไดแ้ ก่ ไมโครนวิ เทรียนท์ สารต้านอนมุ ูลอสิ ระ อาหารเพื่อสขุภาพ โภชนเภสชัและผลติ ภัณฑเ์ สริมอาหาร