โครงสร้าง องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้ การเตรียมผักและผลไม้ก่อนการแปรรูป กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผัก และผลไม้รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง