2140317 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2140317  การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก                                       2(1-2-3)

                  Art Thesis Preparation in Graphic design

หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทำศิลปนิพนธ์การเสนอหัวข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์โดยเขียนเป็นโครงร่างศิลปนิพนธ์เพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์พร้อมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา

Principle form model and methods of making art thesis; title presentation, objective determining, scope of project including process of study, searching and creating by writing in thesis art  farms for authority from art thesis experts