คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปทางเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร สัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 

2. มีทักษะในการคิดคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ 

3. สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถใช้ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบวินัย และสามารถทำงานเป็นทีม