การคิดเชิงระบบ และแผนผังความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร 2/2566 (อาจารย์วรัญญู แก้วทอง)
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

การคิดเชิงระบบ และแผนผังความคิดเชิงนวัตกรรมเกษตร

System Thinking and Mind Mapping for Agriculture Innovation

การคิดเชิงนวัตกรรมคืออะไร? (Innovative Thinking) - AgTech4OTOP

อาจารย์วรัญญู แก้วทอง

ที่อยู่ : สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (อาคาร 15 ชั้น 1)

ประโยชน์ของการคิดเชิงระบบ หลักและวิธีการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงระบบเพื่อออกแบบการประกอบการเกษตรสมัยใหม่ และการประกอบธุรกิจเกษตร