การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ 1/2566 (ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ลักษณะและแหล่งกำเนิดของของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แนวคิดและหลักการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน การนำของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน