คำอธิบายรายวิชา

สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการท่องเที่ยว