1 เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องสำอางและความงาม 2 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเครื่องสำอางและความงาม 3 เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ด้านภาษาอังกฤษด้านเครื่องสำอางและความงามจากวารสารที่เชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ