เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารสมุนไพร และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และสังเคราะห์ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่คุณค่าด้านต่างๆต่อมนุษย์ เช่น เทอร์พีน ไดเทอร์พีน ไตรเทอร์พีน ฟลาวานอยด์ แซนโทน สเตอรอยด์ อัลคาร์ลอยด์ เป็นต้น