นิยามและหลักการของชีวเคมี สมบัติและความส าคัญบัฟเฟอร์ ชนิด โครงสร้าง และสมบัติของชีว โมเลกุล อันได้แก่ คารโ์ บไฮเดรต ลิปิด ไลโปโปรตนี กรดอะมโิ น โปรตนี เอนไซม์และกรดนิวคลีอกิ การ ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การสร้างโปรตนี และการควบคุมการแสดงออกของยีน กลไกการควบคุมทาง ชีวเคมีของฮอร์โมน บทบาทของโภชนาการต่อการด ารงชีวติ 

ความรู้ ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น