4147321 วิศวกรรมอาหาร 2 ภาคเรียนที่ 1/2565414
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การนำหลักวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การถ่ายโอนความร้อน, กลศาสตร์ของไหล และฝึก
ปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องชีววิทยาพื้นฐาน 1/2565 (ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อเมแทบอลิซึม พันธุ์ศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

นิเวศวิทยา 1/2565 (ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กระบวนการทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ สังคมของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่และการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยาการอนุรักษ์

ชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการ 1/2565 (ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์ และการจัดการสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1/2565 (ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เครื่องมือพื้นฐาน ปัจจัยทางชีวภาพ ทางเคมีและทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศตามธรรมชาติและในระบบนิเวศจำลองความหนาแน่นของประชากรและการแก่งแย่งแข่งขัน การเจริญของประชากร พฤติกรรมสัตว์ การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำลอง มลพิษและการศึกษาภาคสนาม

เคมีพื้นฐาน 1 1/2565 (ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย เทคนิคสำหรับปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแยกสาร การกรอง การตกผลึก การกลั่น การใช้ตัวทำละลาย และการเตรียมสารละลาย

วัตถุประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปทางเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร สัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย  

2. มีทักษะในการคิดคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ 3. สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถใช้ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบวินัย และสามารถทำงานเป็นทีม


เคมีพื้นฐาน 1/2565 (ผศ.ดร.อิมรอน มีชัย)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการให้รอบรู้ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีกรด-เบส เคมีอินทรียและชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปทางเคมีในเรื่องโครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร สัมพันธ์ ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เคมีอินทรีย์และชีวโมเลกุล และเคมีสิ่งแวดล้อม 

2. มีทักษะในการคิดคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารสัมพันธ์ 

3. สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถใช้ หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบวินัย และสามารถทำงานเป็นทีม


ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 2/2566 (อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความหมาย หลักการ และประโยชน์ของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (ISO) ข้อกำหนดและแนวทาง การประยุกต์ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรทั่วไป การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม การจัดทำแผนงานสิ่งแวดล้อมและกรณีศึกษา ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด

4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถนำไปประยุกต์